L’APARADOR ONLINE DEL COMERÇ, SERVEIS I INDÚSTRIA
Declaro que el meu negoci disposa de la llicència d'activitat que li correspon segons la llei, o que en el seu defecte he realitzat la pertinent declaració responsable o comunicació prèvia d'obertura. Més informació a www.amposta.cat/tramits.
Accepto rebre comunicacions futures i que les meves dades passin a formar part d'una base de dades propietat d'Amposta Comercial i de l'Ajuntament d'Amposta. Més informació