L’APARADOR ONLINE DEL COMERÇ, SERVEIS I INDÚSTRIA

Avís Legal

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i ús del portal http://www.ampostacomercial.com, d’ara en endavant “Amposta Comercial”.

L’ús d’aquest portal, que Amposta Comercial ofereix per a facilitar la publicació d'informació als negocis locals, així com proporcionar aquesta informació dintre del seu àmbit d'actuació, implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en que l’usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionen en aquesta.

Política de privacitat

El tractament de dades de caràcter personal que es faci mitjançant el Portal Amposta Comercial està subjecte a el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre, i altra normativa d’aplicació. L’accés i utilització dels serveis proporcionats a aquest portal suposa l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat per part dels usuaris.

Les dades de caràcter personal que es recopilen i tracten a través d’aquest portal tenen com a única finalitat la prestació dels serveis proporcionats per aquest, així com els sol·licitats pels usuaris, i aniran acompanyats del preceptiu deure d’informació definit a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En aquest sentit, les dades personals facilitades pels usuaris, ja sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant la utilització dels diversos formularis web existents a aquest lloc web, seran tractats amb els termes descrits a les clàusules informatives que figuren juntament amb aquests, tal i com estableix l’anomenat article 5 de la llei.

En compliment de el disposat a l’article 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que se sol·licitin als usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la que es recaven, i s’indicarà, al moment de la seva recollida, el seu caràcter voluntari o obligatori, així com les conseqüències de la seva obtenció o de la negativa a subministrar-les. Tanmateix, amb caràcter supletori, en cas que els formularis o sol·licituds no disposin d’aquestes clàusules, serà aplicable la present Política de Privacitat. En tot cas, els usuaris seran responsables de la veracitat i autenticitat de les dades que proporcionin, així com de qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades facilitades i els possibles perjudicis que per això es derivessin. Mitjançant l’enviament de les seves dades personals a qualsevol de les seccions d’aquest portal, l’usuari autoritza el tractament de les mateixes amb els fins indicats en cada cas. Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de dades personals, degudament inscrites per Amposta Comercial al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, segons la legislació o normativa vigent aplicable.

Les dades personals dels usuaris seran tractades amb les mesures de seguretat necessàries d’acord amb el previst a l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Tanmateix, es garanteix la confidencialitat de les dades i no es garanteix que no seran comunicats a tercers fora dels casos necessaris per a gestionar els serveis proporcionats a través d’aquest portal així com els previstos en la normativa vigent. Qualsevol usuari podrà exercir en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, mitjançant comunicat a Amposta Comercial a info@ampostacomercial.com.

Enllaços a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

S’inclou a continuació l’enllaç a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades:

Condicions d’ús

L’accés al portal Amposta Comercial, així con l’ús que es pugui fer de la informació que conté, són responsabilitat exclusiva de l’usuari. L’usuari s’obliga a accedir al portal Amposta Comercial i a usar els seus continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de la informació i/o serveis oferts amb conformitat amb la normativa vigent a cada moment.
Amposta Comercial no es fa responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer del Portal o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest ús, inclosos els danys informàtics o virus. Amposta Comercial exclou qualsevol responsabilitat per qualsevol dany o perjudici al software o hardware de l’usuari que poguessin derivar-se de l’accés a aquest Portal, així com el seu ús, transmissió, difusió, emmagatzemament de la informació o aplicacions contingudes en aquesta.
El funcionament d’aquest Portal està sent constantment revisat amb l’objecte que funcioni correctament els 365 dies de l’any. Tot i així no es descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que ocorrin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies similars que facin impossible, en un moment donat, l’accés al Portal. Amposta Comercial invertirà tots els esforços possibles per a evitar errors i, si s’escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat possible, excloent tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per les interrupcions o errades temporals en l’accés a aquest.
Amb la fi de millorar les prestacions del Portal, Amposta Comercial es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis d’aquest, de forma unilateral.
També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol de les altres condicions particulars.

Exclusió de responsabilitat

Amposta Comercial no es responsabilitza en cap cas dels continguts entrats al Portal pels negocis, a dins de les seves respectives pàgines, ni tampoc de les eventuals errades tipogràfiques, formals o numèriques que aquests continguts puguin contenir, ni de la seva exactitud i veracitat.
Els enllaços continguts al Portal poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals Amposta Comercial no exerceix cap control. Amposta Comercial no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer a aquests llocs web externs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i en conseqüència no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se, no implicant relació alguna entre Amposta Comercial i les persones o entitats titulars d’aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin allotjats.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present portal o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals d’Amposta.